Zur deutschen Seite.
(Deutsche und englische Artikel,
deutsche Oberfläche.)

Read the German page.
(German and English articles,
with German interface.)

Read the English page.
(Only English articles,
with English interface.)

Zur englischen Seite.
(Nur englische Artikel,
englische Oberfläche.)

[Credits] Mother 2

Entwickler

Ape, HAL

Jahr

1994

STAFF

PRODUCED AND DIRECTED BY

SHIGESATO ITOI

WRITTEN BY

SHIGESATO ITOI

MUSIC BY

KEIICHI SUZUKI

HIROKAZU TANAKA

GAME DESIGNER

AKIHIKO MIURA

ART DIRECTOR

KOUICHI OOYAMA

SOUND DIRECTOR

HIROKAZU TANAKA

PROGRAM DIRECTOR

SATORU IWATA

SECOND DIRECTOR

KOUJI MALTA

PROGRAMMERS

SATORU IWATA

SATOSHI MITSUHARA

BOU NAKAJIMA

SEIKA ABE

YOSHIKI SUZUKI

JUN YAMAZAKI

TOSHIYUKI UENO

TAKASHI SASAKI

TAKASHI SAKUMA

KAZUO SATO

KOUJI MALTA

SOUND PROGRAMMER

HIROKAZU TANAKA

SYSTEM ENGINEERING

MAKOTO KANAI

TAKASHI SAKUMA

GRAPHIC ARTISTS

KOUICHI OOYAMA

HIROYUKI SAKIYAMA

KOUICHI YAMADA

MAKIO KATAOKA

TETSUYA NOTOYA

YASUNORI YANAGISAWA

SPECIAL EFFECTS ARTIST

TSUNEKAZ ISHIHARA

FONT DESIGNERS

YASUO FUTATSUGI

HIROYUKI SAKIYAMA

DOSEI FONT DESIGNED BY

SHIGESATO ITOI

GRAPHIC DATA SUPERVISOR

YASUNORI YANAGISAWA

MESSAGE DATA SUPERVISOR

MASAYUKI MIURA

ADDITIONAL MUSIC COMPOSED BY

HIROSHI KANAZU

TOSHIYUKI UENO

SOUND STAFF

TOSHIYUKI UENO

KOZUE ISHIKAWA

ASSISTANT PROGRAMMERS

IKUHO HAGIYA

KATSUYOSHI IRIE

ASSISTANT GAME DESIGNERS

KOUICHI OOYAMA

TAKEHIKO MASUDA

CHIAKI YOSHIZAWA

MASAYUKI MIURA

AKIHITO TODA

HITOSHI MATSUI

KATSUYOSHI IRIE

ASSISTANT SCENARIO WRITERS

MASAYUKI MIURA

AKIHITO TODA

HIROYUKI JINNAI

CHIEF DEBUGGER

TAKUMI AKABANE

HITOSHI MATSUI

APE DEBUGGING TEAM

TAKAHIRO NAGAI

HIROSHI NAGUMO

TAKANORI KUWANA

HIRONOBU SAWADA

HIROYUKI ABE

JUNICHI AKAMA

KENICHI OHMORI

MITSUNORI SUZUKI

SHOUTA FUKUSHIMA

YASUTSUNA SASAKI

HAL DEBUGGING TEAM

SATOSHI ISHIDA

CHIEKO OBIKANE

NINTENDO DEBUGGING TEAM

SHIGEKI YAMASHIRO

TATSUYA HISHIDA

KENJI SAIKI

TOORU HASHIMOTO

TOSHIHARU IZUMO

YASUHIRO TOGAI

ATSUSHI MIYAKE

AKIHIRO KAWAMURA

MAO HAMAMOTO

ATSUSHI IDOGUCHI

MAYUMI TADA

TOKUHIRO HIRAKI

MAKOTO KEDOUIN

HIROSHI HABUCHI

KIMIKO TSUCHIDA

AND OSAKA DEBUGGERS

MAP CHECKERS

MAPPER KOJIMA

KATSUYOSHI IRIE

TEXT CHECKER

ATSUKO KAWAHARA

SAMPLING VOICES

SHIGESATO OK? ITOI

YUKARI KUCHIBUE SAITO

HIROKAZU GEPPU KOYANO

ETSUKO VENUS KAWANO

TAKASHI MU WATANABE

OPENING ROCK GUITAR

M. D. SEEGER

HARDWARE SUPPORT

HIRONOBU KAKUI

SHIGEKI YAMASHIRO

LOGOTYPE DESIGNED BY

MASAHARU TAKATA

PACKAGE DESIGNED BY

MASAHARU TAKATA

SHIROHIDE AZUMA

PRODUCTION MANAGERS

TAKASHI KAWAGUCHI

KEIZO KATO

IKUO HYAKUTA

YUKARI SAITO

COORDINATORS

TAKASHI WATANABE

RYO KAGAWA

HIROYUKI JINNAI

ETSUKO KAWANO

KAZUYUKI YAMAMOTO

SOUND PRODUCERS

AKIO OHMORI

RITSUO KAMIMURA

SPECIAL THANKS TO

KENJI ANDO

MIYUKI KURE

TAKAYUKI ONODERA

FUKASHI OMORITA

YUKIO TAKAHASHI

KAZUHIKO AMEMIYA

YASUHIRO KUMAGAI

YOSHIDA HONGO

NAOKO KANAZAWA

BENIMARU ITOH

MOTOHIRO ISHII

HIROKAZU KOYANO

MASAO TOTTORI

NOBUYASU MAKINO

HIROMI TAMAGAWA

AND MANY OTHERS

THE PRODUCERS WISH TO THANK

ISHEL ARTVISION

MOONRIDERS OFFICE

SEDIC INC.

SETA CO.,LTD.

LUCKY NICE

OKUBO DESIGN STUDIO

ON ASSOCIATES

SAT KOUBOU

ASHURA OFFICE

SHOGAKUKAN

SHINCHO SHA

LINE PRODUCER

TSUNEKAZ ISHIHARA

COPRODUCER

SATORU IWATA

SUPERVISOR

SHIGERU MIYAMOTO

EXECUTIVE PRODUCER

HIROSHI YAMAUCHI

PRESENTED BY

NINTENDO

IN ASSOCIATION WITH

APE INC.

AND

HAL LABORATORY,INC.

Aus dem Abspann des Spiels.

STAFF

PRODUCED AND DIRECTED BY

SHIGESATO ITOI

WRITTEN BY

SHIGESATO ITOI

MUSIC BY

KEIICHI SUZUKI

HIROKAZU TANAKA

GAME DESIGNER

AKIHIKO MIURA

ART DIRECTOR

KOUICHI OOYAMA

SOUND DIRECTOR

HIROKAZU TANAKA

PROGRAM DIRECTOR

SATORU IWATA

SECOND DIRECTOR

KOUJI MALTA

PROGRAMMERS

SATORU IWATA

SATOSHI MITSUHARA

BOU NAKAJIMA

SEIKA ABE

YOSHIKI SUZUKI

JUN YAMAZAKI

TOSHIYUKI UENO

TAKASHI SASAKI

TAKASHI SAKUMA

KAZUO SATO

KOUJI MALTA

SOUND PROGRAMMER

HIROKAZU TANAKA

SYSTEM ENGINEERING

MAKOTO KANAI

TAKASHI SAKUMA

GRAPHIC ARTISTS

KOUICHI OOYAMA

HIROYUKI SAKIYAMA

KOUICHI YAMADA

MAKIO KATAOKA

TETSUYA NOTOYA

YASUNORI YANAGISAWA

SPECIAL EFFECTS ARTIST

TSUNEKAZ ISHIHARA

FONT DESIGNERS

YASUO FUTATSUGI

HIROYUKI SAKIYAMA

DOSEI FONT DESIGNED BY

SHIGESATO ITOI

GRAPHIC DATA SUPERVISOR

YASUNORI YANAGISAWA

MESSAGE DATA SUPERVISOR

MASAYUKI MIURA

ADDITIONAL MUSIC COMPOSED BY

HIROSHI KANAZU

TOSHIYUKI UENO

SOUND STAFF

TOSHIYUKI UENO

KOZUE ISHIKAWA

ASSISTANT PROGRAMMERS

IKUHO HAGIYA

KATSUYOSHI IRIE

ASSISTANT GAME DESIGNERS

KOUICHI OOYAMA

TAKEHIKO MASUDA

CHIAKI YOSHIZAWA

MASAYUKI MIURA

AKIHITO TODA

HITOSHI MATSUI

KATSUYOSHI IRIE

ASSISTANT SCENARIO WRITERS

MASAYUKI MIURA

AKIHITO TODA

HIROYUKI JINNAI

CHIEF DEBUGGER

TAKUMI AKABANE

HITOSHI MATSUI

APE DEBUGGING TEAM

TAKAHIRO NAGAI

HIROSHI NAGUMO

TAKANORI KUWANA

HIRONOBU SAWADA

HIROYUKI ABE

JUNICHI AKAMA

KENICHI OHMORI

MITSUNORI SUZUKI

SHOUTA FUKUSHIMA

YASUTSUNA SASAKI

HAL DEBUGGING TEAM

SATOSHI ISHIDA

CHIEKO OBIKANE

NINTEDNO DEBUGGING TEAM

SHIGEKI YAMASHIRO

TATSUYA HISHIDA

KENJI SAIKI

TOORU HASHIMOTO

TOSHIHARU IZUMO

YASUHIRO TOGAI

ATSUSHI MIYAKE

AKIHIRO KAWAMURA

MAO HAMAMOTO

ATSUSHI IDOGUCHI

MAYUMI TADA

TOKUHIRO HIRAKI

MAKOTO KEDOUIN

HIROSHI HABUCHI

KIMIKO TSUCHIDA

AND OSAKA DEBUGGERS

MAP CHECKERS

MAPPER KOJIMA

KATSUYOSHI IRIE

TEXT CHECKER

ATSUKO KAWAHARA

SAMPLING VOICES

SHIGESATO OK? ITOI

YUKARI KUCHIBUE SAITO

HIROKAZU GEPPU KOYANO

ETSUKO VENUS KAWANO

TAKASHI MU WATANABE

OPENING ROCK GUITAR

M. D. SEEGER

HARDWARE SUPPORT

HIRONOBU KAKUI

SHIGEKI YAMASHIRO

LOGOTYPE DESIGNED BY

MASAHARU TAKATA

PACKAGE DESIGNED BY

MASAHARU TAKATA

SHIROHIDE AZUMA

PRODUCTION MANAGERS

TAKASHI KAWAGUCHI

KEIZO KATO

IKUO HYAKUTA

YUKARI SAITO

COORDINATORS

TAKASHI WATANABE

RYO KAGAWA

HIROYUKI JINNAI

ETSUKO KAWANO

KAZUYUKI YAMAMOTO

SOUND PRODUCERS

AKIO OHMORI

RITSUO KAMIMURA

SPECIAL THANKS TO

KENJI ANDO

MIYUKI KURE

TAKAYUKI ONODERA

FUKASHI OMORITA

YUKIO TAKAHASHI

KAZUHIKO AMEMIYA

YASUHIRO KUMAGAI

YOSHIDA HONGO

NAOKO KANAZAWA

BENIMARU ITOH

MOTOHIRO ISHII

HIROKAZU KOYANO

MASAO TOTTORI

NOBUYASU MAKINO

HIROMI TAMAGAWA

AND MANY OTHERS

THE PRODUCERS WISH TO THANK

ISHEL ARTVISION

MOONRIDERS OFFICE

SEDIC INC.

SETA CO.,LTD.

LUCKY NICE

OKUBO DESIGN STUDIO

ON ASSOCIATES

SAT KOUBOU

ASHURA OFFICE

SHOGAKUKAN

SHINCHO SHA

LINE PRODUCER

TSUNEKAZ ISHIHARA

COPRODUCER

SATORU IWATA

SUPERVISOR

SHIGERU MIYAMOTO

EXECUTIVE PRODUCER

HIROSHI YAMAUCHI

PRESENTED BY

NINTENDO

IN ASSOCIATION WITH

APE INC.

AND

HAL LABORATORY,INC.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Einen Kommentar abgeben