Zur deutschen Seite.
(Deutsche und englische Artikel,
deutsche Oberfläche.)

Read the German page.
(German and English articles,
with German interface.)

Read the English page.
(Only English articles,
with English interface.)

Zur englischen Seite.
(Nur englische Artikel,
englische Oberfläche.)

[Credits] Mother 3

Entwickler

Brownie Brown, HAL

Jahr

2006

story, scenario

&

message

SHIGESATO ITOI

director

NOBUYUKI INOUE

music

SHOGO SAKAI

sound effect

MASAAKI IWASAKI

event design

KUNIMITSU TANAKA

AKIYUKI SUZUKI

SEIICHI EMURA

HIDEKI OHKUMA

message design

AKIHITO TODA

system programming

TOMONORI HIRAISHI

battle programming

MASAKI AIKYO

battle data design

AKIYUKI SUZUKI

art director

NOBUHIRO IMAGAWA

map design

GEN KADOI

YUKIE INOSE

character design

HIROSHI SATO

SHINOBU NAGATA

KUNINORI UENO

monster design

SEITARO WAKABAYASHI

MASANORI HOSHINO

SATOSHI MATUURA

effect design

SEITARO WAKABAYASHI

artwork

FUJIKO NOMURA

SACHIKO NAKAMICHI

YOSHINORI ODA

TAKAYOSHI MATSUI

AKANE OTSUKI

debug support

YUKA MORITA

JUNICHI AKAMA

YUUKI TANIKAWA

GOU ENDOU

sound debug

KEI HOSHIBA

debug

SUPER MARIO CLUB

technical support

MASAHIRO TAKEGUCHI

special thanks

HIROKAZU TANAKA

KEIICHI SUZUKI

KOUICHI OOYAMA

KOJI TSUDA

TOMOKI ANAZAWA

TAKEO OIN

MAKOTO TAKAHASHI

YUKO ITO

HIROKI MATSUURA

HIROKI ARAYA

YASUAKI OKUMURA

KIYOTAKA SAKAI

NAOMI OSADA

MAKOTO SUZUKI

AYAMO ISHIDA

CHINAE NAKASHIMA

TATSUYA YAMADA

BRENDAN SECHTER

SATOMI ONODERA

HIROTAKA HOSHI

very special thanks

TOKYO ITOI SHIGESATO OFFICE

progress supervision

TATSUYA HISHIDA

KAZUYUKI GOFUKU

producers

SHINICHI KAMEOKA

KENSUKE TANABE

KEISUKE TERASAKI

executive producer

SATORU IWATA

Copyrights of Game and Scenario

reserved by SHIGESATO ITOI and Nintendo.

Copyright of Music

reserved by HAL Laboratory, Inc. and Nintendo.

Copyright of Program

reserved by Nintendo.

Aus dem Abspann des Spiels.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Einen Kommentar abgeben