Zur deutschen Seite.
(Deutsche und englische Artikel,
deutsche Oberfläche.)

Read the German page.
(German and English articles,
with German interface.)

Read the English page.
(Only English articles,
with English interface.)

Zur englischen Seite.
(Nur englische Artikel,
englische Oberfläche.)

[Credits] The Legend of Zelda: A Link to the Past

Entwickler

Nintendo

Jahr

1991, 1992

EXECUTIVE PRODUCER

HIROSHI YAMAUCHI

PRODUCER

SHIGERU MIYAMOTO

DIRECTOR

TAKASHI TEZUKA

SCRIPT WRITER

KENSUKE TANABE

ASSISTANT DIRECTOR

YASUHISA YAMAMURA

YOICHI YAMADA

SCREEN GRAPHICS DESIGNER

SOICHIRO TOMITA

TAKAYA IMAMURA

OBJECT DESIGNER

SOICHIRO TOMITA

TAKAYA IMAMURA

BACK GROUND DESIGNER

MASANAO ARIMOTO

TSUYOSHI WATANABE

PROGRAM DIRECTOR

TOSHIHIKO NAKAGO

MAIN PROGRAMMER

YASUNARI SOEJIMA

OBJECT PROGRAMMER

KAZUAKI MORITA

PROGRAMMER

TATSUO NISHIYAMA

YUICHI YAMAMOTO

YOSHIHIRO NOMOTO

EIJI NOTO

SATORU TAKAHATA

TOSHIO IWAWAKI

SHIGEHIRO KASAMATSU

YASUNARI NISHIDA

SOUND COMPOSER

KOJI KONDO

COORDINATOR

KEIZO KATO

TAKAO SHIMIZU

PRINTED ART WORK

YOICHI KOTABE

HIDEKI FUJII

YOSHIAKI KOIZUMI

YASUHIRO SAKAI

TOMOAKI KUROUME

ENGLISH SCRIPT WRITER

DANIEL OWSEN

HIROYUKI YAMADA

Aus dem Abspann der Pal-Version.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Einen Kommentar abgeben