Zur deutschen Seite.
(Deutsche und englische Artikel,
deutsche Oberfläche.)

Read the German page.
(German and English articles,
with German interface.)

Read the English page.
(Only English articles,
with English interface.)

Zur englischen Seite.
(Nur englische Artikel,
englische Oberfläche.)

[Credits] Chrono Trigger

Entwickler

Square

Jahr

1995

PRODUCER

KAZUHIKO AOKI

DIRECTOR

TAKASHI TOKITA

YOSHINORI KITASE

AKIHIKO MATSUI

CHARACTER DESIGN

AKIRA TORIYAMA

SUPERVISOR

YUJI HORII

HIRONOBU SAKAGUCHI

MUSIC

YASUNORI MITSUDA

NOBUO UEMATSU

MAIN PROGRAM

KEIZO KOKUBO

KATSUHISA HIGUCHI

SOUND PROGRAM

MINORU AKAO

SOUND ENGINEER

EIJI NAKAMURA

GRAPHIC DIRECTOR

YASUHIKO KAMATA

MASANORI HOSHINO

TETSUYA TAKAHASHI

STORY PLAN

MASATO KATO

EVENT PLAN

HIROYUKI ITOU

KEISUKE MATSUHARA

HIROKI CHIBA

FIELD PLAN

KEITA ETO

KENICHI NISHI

BATTLE PLAN

MAKOTO SHIMAMOTO

HARUYUKI NISHIDA

TOSHIAKI SUZUKI

BATTLE PROGRAM

TOSHIO ENDO

KIYOSHI YOSHII

WORLDMAP PROGRAM

KAZUMI KOBAYASHI

MENU PROGRAM

AKIHIRO SHIMIZU

VISUAL PROGRAM

KOJI SUGIMOTO

KEN NARITA

EFFECT GRAPHIC

HIROKATSU SASAKI

YUKIO NAKATANI

FIELD GRAPHIC

SHINICHIRO OKANIWA

MANABU DAISHIMA

TOSHIYA HASUI

MATSUZO ITAKURA

TETSUYA NOMURA

KAZUHIRO OKAWA

YOSHINORI OGURA

YUSUKE NAORA

TAKAMICHI SHIBUYA

SHINICHIRO HAMASAKA

AKIYOSHI MASUDA

MASAAKI HAYASHI

TAKAYUKI ODACHI

YASUYUKI HONNE

CHARACTER GRAPHIC

HIROSHI UCHIYAMA

TAIZO INUKAI

FUMI NAKASHIMA

MONSTER GRAPHIC

KOUICHI EBE

TSUTOMU TERADA

TADAHIRO USUDA

MAP DESIGN

MAMI KAWAI

AKANE HARUKI

HIROTO YAMAMOTO

HIDETOSHI KEZUKA

KANAME TANAKA

EXECUTIVE PRODUCER

TETSUO MIZUNO

HITOSHI TAKEMURA

HISASHI SUZUKI

Aus dem Abspann der US-Version.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Einen Kommentar abgeben