Zur deutschen Seite.
(Deutsche und englische Artikel,
deutsche Oberfläche.)

Read the German page.
(German and English articles,
with German interface.)

Read the English page.
(Only English articles,
with English interface.)

Zur englischen Seite.
(Nur englische Artikel,
englische Oberfläche.)

[Credits] Final Fantasy V

Entwickler

Square

Jahr

1992

DIRECTOR

HIRONOBU SAKAGUCHI

IMAGE DESIGN

YOSHITAKA AMANO

MUSIC COMPOSER

NOBUO UEMATSU

FIELD PLAN

YOSHINORI KITASE

IKUYA DOBASHI

BATTLE PLAN

HIROYUKI ITOU

AKIHIRO MATSUI

FIELD PROGRAM

KEN NARITA

BATTLE PROGRAM

KIYOSHI YOSHII

KATSUHISA HIGUCHI

FIELD GRAPHICS

TETSUYA TAKAHASHI

HIDEO MINABA

OBJ GRAPHICS

KAZUKO SHIBUYA

HIROMI ITO

BATTLE GRAPHICS

MASANORI HOSHINO

TETSUYA NOMURA

HIROSHI TAKAI

HIROKATSU SASAKI

MENU PROGRAM

SHINICHI TANAKA

SOUND PROGRAM

MINORU AKAO

VISUAL PROGRAM

KEIZO KOKUBO

MAP DESIGN

KAORI TANAKA

YUKIKO SASAKI

HIDETOSHI KEZUKA

SOUND EFFECTS

KENJI ITO

YASUNORI MITSUDA

YOSHIHIKO MAEKAWA

TEST ASSIST

AKIYOSHI OHTA

NOBUYUKI IKEDA

MAMI KAWAI

EXECUTIVE PRODUCER

TETSUO MIZUNO

HIDETOSHI TAKEMURA

Aus dem Abspann der englischen Fan-Übersetzung.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Einen Kommentar abgeben