Zur deutschen Seite.
(Deutsche und englische Artikel,
deutsche Oberfläche.)

Read the German page.
(German and English articles,
with German interface.)

Read the English page.
(Only English articles,
with English interface.)

Zur englischen Seite.
(Nur englische Artikel,
englische Oberfläche.)

[Credits] Final Fantasy VI

Entwickler

Square

Jahr

1994

PRODUCER

HIRONOBU SAKAGUCHI

DIRECTOR

YOSHINORI KITASE

HIROYUKI ITOU

MAIN PROGRAMMER

KEN NARITA

KIYOSHI YOSHII

GRAPHIC DIRECTOR

TETSUYA TAKAHASHI

KAZUKO SHIBUYA

HIDEO MINABA

TETSUYA NOMURA

MUSIC

NOBUO UEMATSU

IMAGE DESIGN

YOSHITAKA AMANO

BATTLE PLANNER

YASUYUKI HASEBE

AKIYOSHI OOTA

FIELD PLANNER

YOSHIHIKO MAEKAWA

KEITA ETOH

SATORU TSUJI

HIDETOSHI KEZUKA

EVENT PLANNER

TSUKASA FUJITA

KEISUKE MATSUHARA

EFFECT PROGRAMMER

HIROSHI HARATA

SATOSHI OGATA

BATTLE PROGRAMMER

AKIHIRO YAMAGUCHI

SOUND PROGRAMMER

MINORU AKAO

EFFECT GRAPHIC DESIGNER

HIROKATSU SASAKI

FIELD GRAPHIC DESIGNER

TAKAHARA MATSUO

YUSUKE NAORA

NOBUYUKI IKEDA

TOMOE INAZAWA

KAORI TANAKA

TAKAMICHI SHIBUYA

SHINICHIROU HAMASAKA

AKIYOSHI MASUDA

HIDETOSHI KEZUKA

MONSTER GRAPHIC DESIGNER

HITOSHI SASAKI

OBJECT GRAPHIC DESIGNER

KAZUHIRO OHKAWA

SOUND ENGINEER

EIJI NAKAMURA

SOUND EFFECT

KAZUMI MITOME

YOSHITAKA HIROTA

YASUMASA OKAMOTO

SHUN OHKUBO

REMAKE PLANNER

WEIMIN LI

AIKO ITO

TRANSLATOR

TED WOOLSEY

SYSTEM ENGINEER

MASAHIRO NAKAJIMA

MITSUO OGURA

YASUNORI ORIKASA

YUTAKA OHDAIRA

EXECUTIVE PRODUCER

TETSUO MIZUNO

HITOSHI TAKEMURA

TEST COORDINATOR

S.KAJITANI

R.KOUDA

K.INAGI

N.HANADA

H.MASUDA

N.KANAI

H.SAKURAI

H.SUZUKI

Aus dem Abspann der US-Version.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Einen Kommentar abgeben